نقض حقوق بشر از سوی امریکا + فیلمجنایتی از قبیل شلیک موشک ناو آمریکایی به هواپیمای مسافری کشورمان و شهادت ۲۷۰ مسافر بی گناه است.Source link