مقامات پیشین غربی: طالبان را باید تروریست خطاب کردشماری از مقامات پیشین غربی می‌گویند تا زمانی که طالبان به عنوان یک گروه تروریستی خوانده نشوند برنده شدن در برابر این گروه در افغانستان غیرممکن خواهد بود.Source link