سردار و سعید در عصر یخبندان!/ خانه به دوشی در روز برفی/ آغاز افسانه "ماری"تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه سوم آذر ماه به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.Source link