رشوه خواری در سازمان ملل + فیلمبازداشت رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل به اتهام رشوه خواری و سو استفاده از موقعیت خود.Source link