ترافیک سنگین و بارش شبانگاهی در جاده های کشوررئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور آخرین وضع راه‌های اصلی را تشریح کرد.Source link