بدهی میلیاردی به بازگانی دولتی تا سبک جدید زمین‌خواری + فیلمذربین این هفته سراغ سوزه هایی از قبیل: بدهی میلیاردی شرکت ها به بازرگانی دولتی،سبک جدید زمین‌خواری و بدقولی دوباره خودرو سازها است.Source link