۳۱ تیرماه آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی / انجام اظهارنامه‌ فقط به روش الکترونیکیادارات مالیاتی سراسر کشور امروز تا ساعت ۱۸ آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به مودیان محترم مالیاتی هستند.Source link