فراز و فرودهای روابط خارجی ایران و افغانستان/ ایران همراه واقعی افغانستانهر چند روابط خارجی ایران و افغانستان در سال‌های مختلف فراز و فرودهایی را تجربه کرده، اما پیوسته در جریان بوده و هیچ‌گاه قطع نشده است.Source link