شکارگاه خسرو پرویز در کرمانشاه + فیلماین محل قدمت تاریخی آن به دوران ساسانی می رسد.Source link