سیاست خارجی کشور محل درگیری حزبی و سیاسی نیست




وزیر امور خارجه گفت: سیاست خارجی کشور حوزه منافع ملی است و محل درگیری حزبی و سیاسی نیست.



Source link