رتبه دوم تولید شیر در کشور + فیلمبه علت وجود شرایط مطلوب آب و هوایی رتبه دوم تولید شیر در کشور را کسب کرده است.Source link