توجه به مواد مخدر سنتی راه گریزی برای مواد مخدر صنعتی استنماینده نهبندان و سر بیشه در مجلس گفت: متاسفانه توجه بیش از حد به مقابله با مواد مخدر سنتی، بستر را برای گریز مواد مخدر صنعتی محیا می‌سازد.Source link