تلاوت مجلسی آیات68-85 سوره القصص توسط محمد صديق منشاویتلاوت مجلسی آیات68-85 سوره القصص توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.Source link