بسته خبری نسخه مورخ ۲ شهریور ۹۴ شماره (۳) + فیلمدر این بسته خبری نسخه سوژه هایی مثل : رئیس غذا و دارو ،میراث فرهنگی،مجرد ها و…. بسته شده است.Source link