بسته خبری نسخه مورخ ۲۶ مرداد ۹۴ شماره (۲) + فیلمدر این بسته خبری نسخه خیلی سوژه ها پیچیده می شود شاید نسخه شما یکی از سوژه های این بسته خبری باشد.Source link