اگر آمریکا بخواهد، طالبان ظرف شش ماه نابود می شودژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده است که اگر آمریکا بخواهد گروه طالبان در شش ماه نابود خواهد شد.Source link