اخموترین کودک دنیا + فیلمیک شیرخوار بسیار اخمو که تلاش والدینش برای گرفتن یک لبخند کوچک در مقابل دوربین بی نتیجه می ماند.Source link